basistraining Primal Somatic Traumahealing

Deze drie basismodules vormen het 1e deel van de training Primal Somatic Traumahealing. Alle traumamodules zijn los te boeken na het volgen van de drie basismodules.

Primal Somatic Traumahealing:

Er zijn de laatste jaren veel nieuwe inzichten rond het werken met trauma en stress. Wij vinden het belangrijk dat de lichaamsgerichte therapeut, die tevens werkt met de vroege kindertijd en heftige emoties, deze inzichten kan meenemen en integreren in zijn dagelijkse praktijk. Door deze training zal de therapeut meer handvatten in het werken met trauma krijgen. De symptomen zullen herkenbaar worden,  evenals het onderscheid tussen trauma en psychosociale problematiek. In de training zullen theorie en het oefenen van sessies een groot onderdeel vormen. Ook zal er worden gewerkt met demonstraties. De training is ook geschikt voor mensen die veel ervaring met lichaamsgerichte therapie hebben en met mensen werken. We zullen in diverse blokken werken met diverse richtingen en invalshoeken. De docenten hebben verschillende leraren en inspiratiebronnen. Een aantal modules wordt in het engels gegeven.

In de baarmoeder, rond de geboorte en in de eerste levensjaren zijn er tal van situaties die te intensief kunnen zijn voor het kind om mee om te gaan. Deze ervaringen op heel jonge leeftijd hebben een grote impact op de rest van het leven. Het kind is nog niet “klaar”, de hersenen en het zenuwstelsel zijn nog niet volgroeid. Het heeft nog niet de mogelijkheden tot verweer tot zijn beschikking. Het kan nog niet op de juiste manier reageren. Het jonge kind heeft prikkels nodig die aansluiten bij zijn mogelijkheden van prikkelverwerking, de vermogens van het onvolgroeide zenuwstelsel.

In de periode van foetus tot ongeveer het 2e jaar ontstaat de blauwdruk van reactiepatronen waardoor elk systeem in het lichaam beïnvloed wordt. Het lichaam reageert intensief op sterke prikkels. Het jonge zenuwstelsel kan intensieve prikkels niet verwerken en  het herstellend vermogen kan erdoor geblokkeerd worden. De grote hoeveelheid energie die opgeroepen werd om de situatie te overleven, heeft zich in bevroren toestand vastgezet in het zenuwstelsel. Dit heeft een blijvend schokeffect op het organisme. Hierdoor ontstaan traumasymptomen. Traumatische reacties op latere leeftijd hangen daarom vaak samen met ervaringen in de vroege kindertijd.

In deze training werken we met verschillende herkenbare vormen van trauma gekoppeld aan de vroeg ontwikkeling van het kind (Primal). Een ontwikkelingstrauma heeft te maken met de  psychologische problemen die het gevolg zijn van over- en onderprikkeling van het kind tijdens de belangrijke ontwikkelingsfasen, waardoor de hechting verstoord kan raken, mede als gevolg van huiselijke omstandigheden (huiselijk geweld, misbruik, verwaarlozing), of verlies van een dierbare of scheiding van de ouders op zeer jonge leeftijd, door ziektes, operaties of andere ziekenhuis-opnames, vallen, ongelukken etc.

Daarnaast zijn er shocktrauma’s. Deze ontstaan (ook bij volwassenen) als gevolg van een levensbedreigende of overweldigende ervaring, waar niet adequaat op gereageerd kan worden. De ernst van shocktrauma blijkt samen te hangen met een eerder ontwikkelingstrauma.

Het Traumawerk is redelijk nieuw. De impact van trauma op de ontwikkeling van de hersenen en op de groei en tot volwassenheid komen van het kind wordt pas de laatste jaren  onderzocht en onderkend, o.a. door pas recent ontwikkelde apparatuur. Inmiddels zijn er de laatste jaren verschillende benaderingen van traumabehandeling ontwikkeld, zoals door Peter Levine. Een belangrijk gereedschap in zijn werk is het penduleren, dat wil zeggen dat er vanuit het hier en nu en het concrete fysieke gewaar-zijn, (felt sense) stap voor stap het bevattingsvermogen van tot dan toe overspoelende en vaak afgeweerde beelden vergroot wordt, zodat de onverwerkte  ervaringen verwerkt kunnen worden. Daarnaast zijn er andere richtingen die zich ook bezighouden met Trauma, waarin ook andere accenten gelegd worden, bijvoorbeeld op de ontwikkelingsstadia en ego-vaardigheden, of hechtingspatronen.

De laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat de effecten van trauma via het lichaam behandeld kunnen worden en dat het vaak niet nodig is om te gebeurtenis zelf te herleven.

Vaak wordt bij het traumawerk het ervaren van sterke prikkels en emoties vermeden. Het uitgangspunt daarbij is dat het uiten van onderdrukte emoties, door de enorme energie die daarbij vrijkomt, hertraumatiserend kan zijn. Als het lichaamsgeheugen contact maakt met onverwerkte ervaringen, kan er emotioneel te veel naar boven komen om als volwassene te kunnen verwerken. Bij Primal Rebirth therapie, en ook bij verschillende andere psychotherapeutische vormen, wordt daarentegen vaak juist wel met sterke emoties gewerkt. In onze benadering is dat van belang omdat dit een toegang kan zijn tot de primaire emoties, en tot een diep ervaren authenticiteit en van daaruit juist tot heling. Met Primal Rebirth therapie kunnen we deze emoties toelaten omdat we werken vanuit een regressief niveau waarbij tegelijkertijd wel contact gehouden wordt met de volwassen vermogens.Tolerantie voor het gewaarworden van diepe emoties kan worden opgebouwd, zodat de capaciteit voor het verwerken van diverse levenservaringen steeds groter wordt.

Wij vinden het belangrijk dat in deze training het beste van beide benaderingen gecombineerd wordt.

Daarbij zal spiritualiteit ook een grote plek hebben. Gegeven bij een traumatische ervaring is dat de persoon zich in reactie op de overprikkeling afsluit voor verbinding met de buitenwereld (shock).  In de spirituele benadering van trauma wordt de potentiële verbinding die er voor ieder kan zijn, aangesproken. De intense, overweldigende ervaringen bij trauma maken ook de weg vrij voor contact met diepere lagen van ons bewustzijn. Juist het overspoeld raken door prikkels en emoties die het menselijke bevattingsvermogen te boven gaan, maakt dat een mens zich overgeleverd voelt. Vanuit de levenskracht wordt dan een beroep gedaan op een innerlijke waarheid die een link maakt met een groter geheel. Het helingsproces van trauma kan een opening zijn naar een spiritueel gewaar zijn. Er zal in de training ruimte zijn voor meditatie, stilte periodes en contact maken met dat wat groter is dan wij.

De eerste 2 modules zijn in het nederlands. Alle onderwerpen die zullen worden behandeld, zullen ook weer langs komen in de diverse engelstalige modules. Het is een voordeel om de theorie dan al in het Nederands gehad te hebben.

Aanrader is ons boek 'De weg uit trauma kun je leren'

module 1: trauma dynamiek en het lichaam

In dit eerste blok zullen we de basisgegevens van het traumawerk behandelen en hoe deze te gebruiken in je werk als lichaamsgericht therapeut: theorie over wat trauma is, de fysiologie van trauma, de hersenen en het zenuwstelsel. De essentie van het traumawerk: het onverwerkte materiaal onderzoeken tot de grens van wat iemand kan bevatten, waarna weer wordt teruggegaan naar een verwerkingsgebied wat juist bijdraagt aan het ontspannen functioneren.

We behandelen begrippen zoals: 'felt sense',  hulpbronnen, penduleren, ontlading en integratie. Andere thema’s zijn: traumatische koppeling en dissociatie. Sociale zenuwstelsel. Werken met vroeg trauma.

module 2: dissociatie en hechting

In deze module onderzoeken we de 'core-organizers',de elementen die horen bij een gehele ervaring. Om een overweldigende ervaring niet in zijn geheel te hoeven voelen, dissocieren we ons van bepaalde elementen van die ervaring. Dissociatie is een neurobiologisch proces dat zich voordoet bij extreme stress. Dissociatie heeft als functie ons te beschermen. Ook zullen we in deze module de taal van de reptiele hersenen bespreken, en we gaan in op 'triggers' - de elementen van de ervaring waar we juist op associeren. Verder behandelen we de hechtingsproblematiek en de verschillende ontwikkelingsfases.

Er is aandacht voor een zorgvuldige afstemming op wat de cliënt per moment nodig heeft. Want soms is het effectief om eerst aandacht te geven aan hechting en de ontwikkelingsfase, soms gaat de eerste stap over werken aan missende vaardigheden, andere keren gaat het er om te penduleren om heftige prikkels eerst te verwerken.

module 3: Michael Mokrus, vroeg-relationele ervaringen en aanraking

Deze module is een onderdeel van de training Primal Somatic Traumahealing, maar ook los te volgen door mensen die de training in voorgaande jaren hebben gedaan.

Deze module beoogt begrip van het belang van aanraken en van het leren reguleren van onszelf aan het begin van ons leven. Ook behandelen we de heilzame rol van zelfregulatie in het helingsproces van een trauma. Deelnemers krijgen specifiek gereedschap aangeboden om aanraken op een respectvolle wijze te kunnen implementeren in hun therapeutische praktijk.

Onderzoek wijst uit dat aanraking aan de basis staat van onze relationele ervaringen. Aanraken vormt het fundament waarvandaan we leerden met elkaar om te gaan als jong kind met onze verzorgende, voordat het taalvermogen tot ontwikkeling kwam. Door middel van aanraking vormen we een beeld van ons lichaam en de grenzen ervan. Het is een gewaarworden van het lichaam dat al onze ervaringen herbergt op neurofysiologisch, emotioneel, gedragsmatig en cognitief niveau.

Gericht aanraken is belangrijk bij het leren van zelfregulatie en bij het werken met het impliciete geheugen van relaties die we uit de vroege jeugdjaren meenamen. We onderzoeken het samenspel tussen lichamelijke ervaringen en emotionele en mentale toestand. Hiermee integreren we onze vaardigheid om een relatie te hebben met onszelf en anderen daarbij te ondersteunen.

Deelnemers zullen specifieke vaardigheden leren om aanraking toe te passen in hun praktijk, waarmee ze 'bottum up' integratie ondersteunen terwijl tegelijkertijd psychologische patronen 'top down' onderzocht kunnen worden.

onderwerpen die aan bod komen:

  • het aanbieden van gerichte aanraking waarbij verschillende systemen in het lichaam worden aangesproken: spieren en bindweefsel, organen, hersenen, centraal zenuwstelsel
  • specifieke handvatten ter ondersteuning van de ontwikkeling van gezonde grenzen, veerkracht, samenhang en organisatie
  • werken met ervaringen van hoe er met ons werd omgegaan in de periode dat de baby nog zonder woorden communiceert (deze kennis ligt in ons onderbewuste opgeslagen)
  • somatisch bewustzijn en resonantie
  • werken in de tegenwoordige tijd, terwijl je de persoonlijke geschiedenis onderzoekt
  • aspecten van het begrip osteopathie betreffende neuro-affectieve regulatie van het vroege cranio-sacraal systeem

Over de module met Michale Mokrus zegt een deelnemer: niet alleen profesisoneel groeien maar ook een duidelijke lijn voor je persoonlijke groei. Michael is een prachtig voorbeeld van hoe je als therapeut contact kan maken en mens kan zijn in je werk...